Προγράμματα σπουδών


Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 4
Λογοτεχνία Γ.Π. 4
Σύνολο
8
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. 3
Ιστορία Ο.Π. 3
Κοινωνιολογία Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 4
Λογοτεχνία Γ.Π. 4
Σύνολο
17
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 3
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 3
Α.Ε.Π.Π.   Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 4
Λογοτεχνία Γ.Π. 4
Σύνολο
17
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. [I] 3
Βιολογία Ο.Π. [ΙΙ] 3
Φυσική Ο.Π. 3
Χημεία Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 4
Λογοτεχνία Γ.Π. 4
Σύνολο
17/20
Διαγώνισμα/Τεστ 6/2