Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. (Γλώσσα – Λογοτεχνία) 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Μαθηματικά Ο.Π. Β’ 2/1
Φυσική Ο.Π. Β’ 2
Χημεία 2/-
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. ή 1/2
Φυσική Ο.Π. 2
Χημεία Ο.Π. -/2
Σύνολο
13
Διαγώνισμα 3

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]