Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 2
Μαθηματικά 2
Σύνολο
4
Διαγώνισμα  2
Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 3
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Σύνολο 
6
Διαγώνισμα 2
Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 4
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Σύνολο
7
Διαγώνισμα 2
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 1
Ελληνικά 1