Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 3
Μαθηματικά Ο.Π. 5
Φυσική Ο.Π. 4
Χημεία Ο.Π. 3
Σύνολο
15
Διαγώνισμα 3

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΟΥΛΙΟΣ [Γ’ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.]
2ος ΚΥΚΛΟΣ:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ [Γ’ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.]
3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]
7ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ [Γ’ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ]