Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 6
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 2
Α.Ε.Π.Π.    Ο.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
16

Μαθήματα Ώρες
Αγγλικά 2 από Ιανουάριο
Σύνολο
19