Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. (Γλώσσα – Λογοτεχνία) 3
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 2
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 1
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 1
Λατινικά Ο.Π. 2
Σύνολο
9

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]