Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π (Γλώσσα – Λογοτεχνία) 3
Άλγεβρα Γ.Π 2
Φυσική Ο.Π. Β’ 2
Χημεία 1
Μαθήματα Ώρες
Βιολογία Ο.Π. 1
Σύνολο
9

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]