Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 6
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 3
Α.Ε.Π.Π.    Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
19

Μαθήματα Ώρες
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 1
Α.Ε.Π.Π.    Ο.Π. 1
Σύνολο
21