Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Οι επισκέπτες/πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων Σύγχρονο Γλυφάδας ή/και συναλλάσσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας Φροντιστήρια Σύγχρονο Γλυφάδας (εφ' εξής «Εταιρεία»). Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες/πελάτες, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση όμως δε δεσμεύονται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την Εταιρεία με την οποία συμβάλλονται.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας ή/και των υπαλλήλων της.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δε φέρουν καμία ευθύνη αν, παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα Φροντιστήρια Σύγχρονο Γλυφάδας (ως Υπεύθυνων και Εκτελούντων την Επεξεργασία)
(Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε 2016/679)

1. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)1 και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ)2 μου;
Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλετε, μας δηλώνετε ότι θέλετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα που έχετε επιλέξει (π.χ. μαθήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,) σε εμάς με την ιδιότητά μας ως Φροντιστήρια. Εμείς, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που μας δηλώνετε στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να σας εντάξουμε σε μια ομοιογενή κατηγορία μαθητών/σπουδαστών και να υπολογίσουμε, βάσει των δηλώσεών σας, το κατάλληλο και αναλογικό για εσάς μάθημα, υπολογίζοντας και εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα των μαθημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να μας δηλώσετε τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της σύμβασης. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ρωτάμε και στα οποία βασιζόμαστε απόλυτα συνιστά υποχρέωσή σας από το νόμο (ΕΕ 2016/679) και έτσι θα μπορέσουμε να σας εντάξουμε στην κατάλληλη ομάδα μαθητών/Σπουδαστών και θα υπολογίσουμε σωστά το κόστος που υποχρεούστε να πληρώνετε για την Εκπαίδευσή σας.

Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας έχουμε ζητήσει να θεμελιώσει δικαίωμά μας να ζητήσουμε ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της σύμβασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση εκπαίδευσης, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσετε στο παρόν στάδιο μέσω της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.

2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβείτε
Αφού μας υποβάλετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων, όπως π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της διερεύνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι κατάλληλα για εσάς. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες που εφαρμόζουμε, μας επιτρέπεται να λαμβάνουμε αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

3. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο
Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγγραφη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, αν η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή τροποποίησης σύμβασης που μας υποβάλατε δεν έχει γίνει δεκτή, θα την κρατήσουμε για χρονικό διάστημα μέχρι ενός(1) έτους από την υποβολή.

4. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους3 ), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας4 ), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη5 ) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ 6 ) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο)7.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα(30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ σας για τους σκοπούς της σύμβασης, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης σας, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία σύμβαση εκπαιδευτικού προγράμματος δε λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του Μαθητή/ Κηδεμόνα/ Σπουδαστή (υποκειμένου των δεδομένων).

5. Πώς διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων μου;
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά η κρυπτογράφηση) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

6. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;
Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας που είναι αρμόδια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού σας προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Γραμματείες των Φροντιστηρίων μας, το Λογιστήριο για την έκδοση παραστατικών, τη νομική υπηρεσία κ.λπ. Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

7. Θα κάνετε επεξεργασία των δεδομένων μου και για εμπορικούς σκοπούς;
Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που σας αναφέρουμε παραπάνω, θα επεξεργαστούμε μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΠΧ) και για τους εξής σκοπούς:
α. για λήψη πληροφοριών που αφορούν την ικανοποίησή σας από το εκπαιδευτικό πρόγραμμά σας ή/και τους παρόχους ή/και τους συνεργάτες μας φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα,
β. προώθησης άλλων ή συμπληρωματικών με τις ανάγκες σας εκπαιδευτικών υπηρεσιών της εταιρείας μας.
Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δε θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

8. Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία/διαμαρτυρία;
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο e–mail: gdpr.syg.edu@gmail.com ή στα τηλ 210 8941040. Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1–3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Cookies

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία;
Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;
Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτή την ορατότητα).

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου μας.
Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

Cookies Επιδόσεων (Google analytics):
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Το όνομα της Εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΟ είναι συνώνυμο με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, και το σεβασμό στον πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό γνωρίζουμε στους επισκέπτες/πελάτες μας τα κατωτέρω:

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες/πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας και να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω:
Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών.

Τα προσωπικά δεδομένα, πλην των ευαίσθητων, επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Εταιρείας, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, εφόσον έχει ενημερωθεί ο πελάτης και έχει ληφθεί η συναίνεσή του. O πελάτης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του (ΕΕ) Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.
Το Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξετε μέσω πιστωτικής κάρτας είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες όσο και αν η εν λόγω αίτηση γινόταν μέσω των εγκαταστάσεων.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας.

Αναθεώρηση Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων δικτυακού τόπου.
Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας, που τέθηκε σε ισχύ στις 25.05.2018, έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016 και της ελληνικής νομοθεσίας και έχει επικαιροποιηθεί στις 15.11.2018. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον και οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο των Φροντιστηρίων Σύγχρονο Γλυφάδας και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

 
1 Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») όπως αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας [όνομα, αριθμό ταυτότητας, σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου (Άρθρο 4 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)].
2 Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν ενδεικτικά την υγεία, καθώς και τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή κ.λπ. (Άρθρο 9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
3 Άρθρο 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
4 Άρθρο 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
5 Άρθρο 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
6 Άρθρο 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
7 Άρθρο 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679