Προσομοιωτικά διαγωνίσματα

Η πολυετής πείρα μας στον τρόπο που τα παιδιά προσλαμβάνουν και αφομοιώνουν τη γνώση μας έχει οδηγήσει στη δόμηση ενός οργανωμένου προγράμματος ελέγχου και αξιολόγησης που περιλαμβάνει συχνά 45λεπτα τεστ, ολοκληρωμένους κύκλους 3ωρων Προσομοιωτικών Διαγωνισμάτων εκτός των διδακτικών ωρών και Επαναληπτικά Διαγωνίσματα για κάθε μάθημα σε πανελλαδικό επίπεδο σε συνεργασία με την ΟΕΦΕ.

Με αυτό το σύστημα, οι μαθητές μας εξοικειώνονται με συνθήκες Εξετάσεων αντίστοιχων των Πανελλαδικών, οργανώνουν σωστά και στοχευμένα τη μελέτη τους και μαθαίνουν να διαχειρίζονται το χρόνο της γραπτής τους εξέτασης. Οι καθηγητές τους αποτιμούμε τις ελλείψεις τους, αναδεικνύουμε τις δυνατότητές τους και σχεδιάζουμε εξατομικευμένα το πλάνο προόδου τους, με την εξεταστέα ύλη να ολοκληρώνεται ήδη από το Φεβρουάριο προσφέροντας επαρκή χρόνο εποικοδομητικών επαναλήψεων.